ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมัครเข้าใช้งานระบบ

ครูผู้ดูแลระบบ Login ที่นี่

Teachers Login Form

 

ผู้ดูแลระบบเขต Login ที่นี่

Admin Login Form

  • สารสนเทศ สำหรับ IEP

  กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการ จัดการศึกษาที่จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล โดยการ มีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และคณะสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เป็นการเฉพาะบุคคล ตลอดจนมีการทบทวนปรับปรุงแผนตาม ความเหมาะสม ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน

  ข้อมูลเพิ่มเติม »

 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  การศึกษาการบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนําสังกัดกรุงเทพมหานคร(สุรศักดิ์ เรือนงาม,2555)


บทความวิชาการ

การเน้นเด็กเป็นสำคัญ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child centered) ช่วยเน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ โดยการให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยครูลดบทบาทลงจากผู้สอน หรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ให้เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ชุมชนการเรียนรู้

 • การประเมินตามความต้องการจำเป็นทำอย่างไร(467)

  การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนเป็นกระบวนการที่สถนศึกษาจำเป็นต้องคัดกรองเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จากผู้ที่เกี่ยวข้องและจากสหวิชาชีพ

 • เทคนิคการสอนในห้องเรียนรวม ทำอย่างไรบ้าง(318)

  การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในแต่ละด้าน ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด

 • การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์(309)

  การเข้าใจเงื่อนใขส่วนตัวของผู้เรียนที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนทำให้ครูเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้เรียน จะทำให้ครูสามารถวางผแน ช่วยเหลือ แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้

 • การตัดสินผลการเรียนสำหรับผู้เรียนเรียนรวม(252)

  สำหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การวัดกและประเมินผลจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนที่พิการอาจต้องปรับการประเมินที่เอื้อต่อสภาพผู้เรียน

 • การใช้กระบวนการ RTI ในชั้นเรียนรวมทำอย่างไร(179)

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นำการวัดผลและการสอนมาใช้ร่วมกันอย่างกลมกลืนและดำเนินการเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน